UK page    

 

ØLaben var tænkt som en del af en tv-serie NATURENS UNDERLIGE VERDEN. Der foreligger pt. 3 øvrige manuskripter, ligeledes skrevet sammen med Sven Omann,  Spillefuglen, Mappedyret og Livet på Stranden.  Der kunne komme flere, f.eks. Platuglen, Hajfamilien (Lånehajen, Narkohajen m. fl.) og Svinefamilien (Den Gamle Gris, Smatsoen, Det Dumme Svin) 

 

Den lå hos TV2, som syntes dette ville være vældig sjovt, og som sagde de ville lave den, men tiden gik og ingenting skete. Sådan er det med de instanser. Til sidst mistede jeg tålmodigheden, og koncentrerede mig om én af disse film, ØLaben. Imidlertid er den skarpt satiriske stil svær at sluge for visse dele af det pæne borgerskab. Det første sted jeg søgte penge var i Sundhedsstyrelsen, fordi jeg tænkte at filmen ville gavne deres sag. Men der tog jeg helt fejl. Der kom et blank afslag begrundet nogenlunde således: det er rigtig nok at de bor sådan, men det kan man ikke vise. Det er også rigtigt at de taler sådan, men det kan man heller ikke vise, det er at hænge nogle folk ud, der i forvejen ligger ned..

Ironisk nok er denne film meget set og nydt, og det af de mest forskellige mennesketyper, og jeg får stadige tilbagemeldinger og bestillinger, lissom den bliver brugt til undervisning mange steder, så det er slet ikke så tosset.. og allerbedst: så holder ølaberne selv meget af den. De har åbenbart mere selvironi end funktionæren… så man må vel endnu engang konkludere at pænheden, med dens altid begrænsede fantasi og mangel på humor, tager fejl.

Det lykkedes så at få Novellefilm til at finansiere filmen, og jeg kastede mig over DR, men den der havde magten til at bestemme der kunne slet ikke lide filmen.. eller også kunne han slet ikke lide mig!  Nu hvor han er væk fra posten overvejer jeg at genoptage projektet, da Sven Omann og jeg selv holder meget af denne serie.

 

Ølaben kan købes på VHS ved henvendelse på hjemmesidens mail-adresse.

 

 

 

 

     DK-side-----

 

The Beer Monkey is made as a part of a serial WEIRD WORLD OF NATURE. There are currently three more scripts, The Gambler, (about gambling mania) The Briefcase Animal and Life on the Beach. All of them also written is collaboration with Sven Omann.

There could come more, such as The Shark Family, The Pig Family.

 

It was at TV2, who though this was very funny and said they would produce it, but time passed and nothing happened. So it is with these institutions. Finally I lost patience, and concentrated on one of these films, The Beer Monkey.  However its sharp satirical style challenged rigid normality, the bourgeois. The first place I applied for financial support was at the Health Board, because I thought that such a film would support their cause. But what a mistake. A flat refusal, given the reason for, fairly like this:  it is very true that these people live like that, but you cannot show it. It is also true that they speak like that, but you can not show that either. This is to mock some individuals who already are lying down. 

 

Ironically this film is very much watched and enjoyed, and that by the most different kind of people, and I get an ongoing feedback and orders,  just like it is being used in teaching many places, so it’s not bad at all… and the best: the beer people themselves are very fond of it. They obviously  have more sense of humour than that of  the salaried employee… so once again one have to conclude that normality, with its always limitid fantasy and lack of humour, is wrong.

I succeded in having the Short Film Board finance the film, and then threw myself on DR, National Broadcast, but the person in power there did not at all like The Beer Monkey… or he did not at all like me! Now he’s left his post I think about revive the project again, since Sven Omann and I are very fond af that serial..

 

The Beer Monkey can  bough on VHS by using the mail address.